Prosba o spolupráci – Jaký je váš pohled na kvalitu v kariérovém poradenství?

Rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který má za cíl zmapovat, jak vnímáme kvalitu kariérového poradenství a možnosti jejího zajištění v českém kontextu.

Dotazník obsahuje část věnovanou zajištění kvality v rámci organizací poskytujících kariérové poradenství či projeků, v rámci kterých je poradenství poskytováno, ale i část věnovanou možnostem zajištění kvality práce individuálních poradců.

Dotazník najdete zde

Pokračovat ve čtení „Prosba o spolupráci – Jaký je váš pohled na kvalitu v kariérovém poradenství?“

Jaké je místo psychodiagnostiky v současném kariérovém poradenství?

Katedra psychologie FSS MU spolu s dalšími partnery pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu konferenci Psychologická diagnostika Brno 2017, která má za cíl otevírat otázky a témata, která v kontextu diagnostiky a testování v současné době rezonují.

Konference by mohla být příležitostí také pro zamyšlení nad rolí diagnostiky v současném kariérovém poradenství:

Pokračovat ve čtení „Jaké je místo psychodiagnostiky v současném kariérovém poradenství?“

Zapojte se: Modelový výcvik pro kariérové poradce

Centrum Euroguidance připravilo Modelový výcvik pro kariérové poradce, jehož cílem je vzájemně se inspirovat, společně utvářet podobu a rozvíjet úroveň vzdělávání kariérových poradců v ČR. V současné době se mohou zájemci o výcvik přihlašovat na stránkách www.euroguidance.cz.

Pokud stále váháte, zda se do výcviku přihlásit, níže je pár odpovědí o záměrech a cílech kurzu od Petra Chaluše z Centra Euroguidance, kterému tímto děkujeme za rozhovor.

1. Co vás vedlo k navržení Modelového výcviku pro kariérové poradce? Jak probíhal proces jeho designování?

Potřeba integrovat různé přístupy šířené v ČR … vytvořit něco otevřeného zdarma a všem dostupného jako výstup …. vnášet evropské inspirace …. na základě zkušenosti s lektory v minulosti a tvůrčí sebeorganizací mezi 3 zahraničními lektory.

Pokračovat ve čtení „Zapojte se: Modelový výcvik pro kariérové poradce“

Moderní trend kariérového poradenství na úřadech práce

Úřady práce nejsou jen „zprostředkovateli“ zaměstnání a výplatními místy pro státní sociální podporu. Plní také úlohu prevence nezaměstnanosti, a to poskytováním kariérového poradenství, které využívají klienti z různých cílových skupin.

V současné době se kariérovému poradenství věnuje řada neziskových organizací, komerčních subjektů a zejména stovky středních a základních škol, kde realizují kariérové poradenství učitelé a výchovní poradci ve spolupráci se zástupci pedagogicko-psychologických poraden. Problematika kariérového a profesního poradenství je spojena také s Informačními a poradenskými středisky pro volbu a změnu povolání (dále IPS), která jsou specializovanými pracovišti Úřadu práce České republiky. Z historického hlediska se však nejedná o žádnou „novinku“, a poradenská střediska IPS tak mají své nezastupitelné místo mezi ostatními poskytovateli kariérového poradenství.

Pokračovat ve čtení „Moderní trend kariérového poradenství na úřadech práce“

Jaké je podle vás kariérové poradenství v měnícím se světě?

Své zkušenosti z poradenské praxe či ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů a projektů v oblasti kariérového poradenství a kariérového rozvoje můžete sdílet v rámci konference Kariérové poradenství v měnícím se světě, kterou pořádá Centrum Euroguidance spolu s Katedrou andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze, 10. a 11. listopadu 2017. Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj se stalo partnerem akce.

Uzávěrka přihlášek pro příspěvky na níže uvedená témata je 15. 9. 2017:

Pokračovat ve čtení „Jaké je podle vás kariérové poradenství v měnícím se světě?“

Dobrodružství Tristrama Hooleyho

Tristram Hooley je jedním z předních expertů v oblasti kariérového poradenství. Je profesorem v Mezinárodním centru poradenských studií (International Centre for Guidance Studies) na Univerzitě v Derby, ředitelem výzkumu ve společnosti The Careers & Enterprise Company, členem Národního institutu pro kariérové vzdělávání a poradenství (NICEC) či redakční rady časopisu British Journal of Guidance and Counselling a je také aktivní v řadě dalších organizací či seskupení.

Pokračovat ve čtení „Dobrodružství Tristrama Hooleyho“

Přinese revize RVP lepší podmínky pro kariérový rozvoj žáků?

Národní ústav pro vzdělávání předkládá k veřejným připomínkám návrh revizí Rámcových vzdělávacích programů. Váš názor na návrh můžete vyjádřit pomocí on-line dotazníku do 20. září 2017.

V této fázi se jedná především o komentáře k formě revizí. Lze se ale domnívat, že i další kroky revize budou s veřejností obdobně diskutovány.

Kateřina Hašková

(Nejen) letní čtení o kariérovém poradenství

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj dostalo příležitost (spolu se slovenskou partnerskou organizací – Združeniem pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry) představit se v rámci aktuálního čísla časopisu Kariérové poradenstvo v teorii a praxi, které vydává slovenské centrum Euroguidance již od roku 2012.

Pokračovat ve čtení „(Nejen) letní čtení o kariérovém poradenství“

Konference Kariérové poradenství ve školní praxi očima členů

Centrum vzdělávání všem, poskytovatel kariérového poradenství zřizovaný Jihomoravským krajem, zorganizovalo 14. června 2017 v Brně konferenci Kariérové poradenství ve školní praxi, jejímž cílem bylo otevřít téma kariérového poradenství na školách (nejen) pro odbornou veřejnost.

Pokračovat ve čtení „Konference Kariérové poradenství ve školní praxi očima členů“

Inspirace z Letní školy kariérového poradenství 2017

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj se poprvé představilo na Letní škole kariérového poradenství, kterou ve dnech 9. a 10. června 2017 pořádalo slovenské Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Příspěvek Alice Mullerové a Kateřiny Haškové Výhody a specifika online poradenství byl součástí bloku věnovaného informačně komunikačním technologiím v kariérovém poradenství, v němž byla mimo jiné představena platforma Worknavigator, za jejíž obsah je zodpovědný švýcarský kouč, supervizor a kariérový poradce Thomas Diener, mimo jiné autor publikace Esencia práce (2008). Součástí programu Letní školy byl také workshop s kartami z dílny b-creative, skupinová supervize a další tematické bloky, např. využití sociálně konstruktivistického a narativního přístupu v kariérovém poradenství pod vedením Lenky Martinkovičové.

Samotný příspěvek Výhody a specifika online poradenství se zaměřil na reflexi zkušeností z projektů Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Cesta pro mladé, které realizuje od roku 2014 Fond dalšího vzdělávání. Součástí těchto projektů, v rámci nichž mohou studenti posledních ročníků absolvovat stáž v některé ze zapojených firem, je také individuální poradenství, realizované osobně nebo přes Skype. Právě reflexe poradkyň zapojených do projektu Stáže pro mladé 2 byla ústředním tématem prezentace.

Pokračovat ve čtení „Inspirace z Letní školy kariérového poradenství 2017“