SKPKR na Gaudeamu 2020

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj zajišťuje již několik let pro zájemce poradenský servis na veletrhu vzdělávacích příležitostí Gaudeamus v Praze. S poradci SKPKR jste se na veletrhu mohli potkat i letos.

Tematické setkání: Čistý jazyk při práci s metaforou

Workshop bude vyprávěním o čistém jazyce. Co znamenalo jej potkat na mé cestě životem a jak mne dále ovlivnil. Také se přiblížíme k jeho principům, jakými jsou „čistota“ a pozice nevědění, které použijeme k průzkumu našich metafor. Metafory nás budou provázet celým workshopem, otevřeme diskuzi o jejich významu a vyzkoušíme si metaforickou práci ve dvojicích a ve skupině. Součástí workshopu bude propojení čistého jazyka s poradenskou pracís klientem včetně diskuze o dalších možnostech využití metody. „Čistý jazyk je jednoduchý, protože klienti jsou komplexní.“ David Grove

Setkání s Vaškem Vydrou se koná v sobotu 7. 12. 2019 od 13:00, v Praze (Krátká 26, Praha 10).  Zájemci se mohou přihlásit na adrese sdruzenikp@gmail.com.

 

Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol

V metodice pro ZŠ se autorky Andrea Csirke a Alice Müllerová věnují kariérovému poradenství v širším kontextu školy. Při nastavování služeb kariérového poradenství vycházejí z vize a cílů školy a kromě samotného poskytování poradenských služeb zdůrazňují také roli kultury školy pro rozvoj kariérových kompetencí žáků.

Metodický materiál pro nastavení kariérového poradenství na 2. stupni ZŠ, který vznikl v tomto roce v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje, který realizuje Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi, při Jihočeské hospodářské komoře, je ke stažení zde.

Debata nad výstupy Sympozia IAEVG 2019

Debata nad výstupy z mezinárodního Symposia IAEVG 2019: „Jak můžeme podpořit co nejvíce inkluzivní a demokratický systém kariérového poradenství?“ se bude konat v pátek 11. 10. 2019.´od 11:00.

Akci organizuje Centrum Euroguidance pod záštitou Národního poradenského fóra a ve spolupráci se Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj v ČR a Mezinárodní asociací IAEVG.

Více informací zde.

Z letní školy kariérového poradenství na Slovensku

S Alicí Mullerovou jsme se během druhého červnového víkendu s radostí zapojily do Letne školy kariérového poradenstva na Slovensku. Hlavním bodem programu byla přednáška Vlada Hambálka Práce s motivací a změnou nejen v kariérovém poradenství.

Akci organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, tentokrát ve spolupráci s českým Sdružením. Kromě celodenního workshopu zaměřeného na motivaci, jsme načerpali inspiraci na workshopech:

  • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření u kariérových poradců s Petrom Csórim, ZKPRK (SK)
  • Postmoderní přístupy v kariérovém poadenství a ochutnávka přísutpu M. L. Savickasa s Lenkou Martinkovičovou, ZKPRK (SK)

Lucie Václavková vedla workshop Sociální sítě v kariérovém poradenství a Alice s kolegyní Jankou Balogovou nabídly Ochutnávku a ukázku z mentoringových modulů vytvořených v rámci mezinárodního projektu Kvalita kariérového poradenství.

Eva Uhríková z Navigácie povolaní vedla Skupinovou supervizi konkrétních případů z praxe poradců

Práce s motivací klientů

Vldo hovořil o tom, že průzkumy a různé projekty ukazují, že pro úspěšnou změnu je potřeba pracovat na úrovni osobní, vztahové a také systému. Kromě motivace pak pro změnu potřebují určité schopnosti/zručnosti.

Například na úrovni osobní je v oblasti osobní potřebujeme změnit nechtěné na chtěné  a k tomu potřebuje také klient vědět co má dělat a co má měnit. Velkou roli hraje podpora ostatních/spojenců, zvlášť když na ně můžeme mít také svou činností pozitivní vliv. Pak také to, jak systém změnu “odmění” a zda my sami na něj můžeme mít vliv.

Na konkrétních případech jsme pracovali s motivačními rozhovory, kdy jsme se zaměřovali na to, jaké výroky pomáhají nebo brání motivaci. Podle Vlada je velmi důležité se zabývat klientovými motivy (proč?) a také mu ponechat svobodu v jeho rozhodování.

Pro další studium Vlado doporučil například knihy Mistři ovlivňování, Změňte cokoliv či Motivační rozhovory ve školství.

Ochutnávka a ukázka z mentoringových modulů

Alice spolu s Jankou Balogovou vedla workshop Ochutnávka a ukázka z mentoringových modulů vytvořených v rámci mezinárodního projektu Kvalita kariérového poradenství. Janka představila svou zkušenost se zapojením do pilotního ověření procesu certifikace, který má být jedním z nástrojů zajištění kvality pro kariérové poradce. Říkala hlavně, že jí to přineslo příležitost utřídit si nejen své zkušenosti, ale i důkazy, a že jí to také pomohlo uvidět, kolik toho vlastně už za sebou má.

Poté účastníci diskutovali o důvodech, proč by poradci měli mít chuť a zájem projít tímto poměrně náročným procesem certifikace. Zazněl důvod, že naučit se sledovat kvalitu vlastní práce je důležité nejméně ze dvou důvodů – poradce získá nástroj pro vlastní rozvoj a naučí se získávat důkazy o dopadech své práce, které mohou pomoci při komunikaci o potřebnosti služeb apod.

Nakonec Alice představila mentoringový program pro poradce, který má pomoci připravit poradce na proces certifikace. Obsahuje informační a sebereflektivní část, a poradci si vyzkoušeli některé z aktivit.

Sociální sítě v kariérovém poradenství

Lucie představila sociální sítě jako nástroj užitečný pro klienty kariérového poradenství, kariérové poradce i organizace, které kariérové poradenství poskytují. Zaměřila se na využití sociálních sítí pro vzdělávání, osobní a kariérový rozvoj, hledání práce či rozjezd vlastního podnikání.

Účastníkům ukázala, jak sledovat co je nového v našem oboru, budovat komunity a sítě kontaktů, informovat o tom, co děláme a propagovat vlastní aktivity. Na konec shrnula hlavní přínosy využívání sociálních sítí, ale také upozornila na rizika, jako ochrana soukromí, nerovný přístup k technologiím, etické aspekty, aj.

Závěrem

Letní škola pro nás byla skvělou příležitostí k setkání se slovenskými kolegy a sdílení zkušeností.  Další takovou možností bude Mezinárodní konference IAVG v Brně a Bratislavě.

Pozvánka – Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

Zájemci o kariérové vzdělávání jsou srdečně zváni na kulatý stůl Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách, který se uskuteční 23. 4. 2019 v Praze (DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, zasedací místnost Vltavín).

Na akci bude prostor diskutovat kariérové vzdělávání v souvislosti s připravovanými prioritami a cíli Strategie vzdělávací politiky 2030+.

Program

10:30 – 11:00  Registrace

11:00 – 12:30  Prezentace a diskuse

  • Arnošt Veselý (FSV UK) – Kontext vize vzdělávací politiky ČR 2030+
  • Petr Hlaďo (FF MU) – Potřeba kariérového vzdělávání – náměty z výzkumu
  • Iva Kirovová  (VŠB TUO) – Lze facilitovat kariérový rozvoj? Možnosti, souvislosti a zkušenosti.
  • Petr Chaluš (Euroguidance, DZS) – Evropské inspirace k rozvoji kariérového vzdělávání v českém kurikulu

12:30 – 13:00  Přestávka

13:00 – 14:30  Pokračování diskuse k vizi rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

14:30 – 15:00  Shrnutí, doporučení a závěr

Registraci a další informace najdete zde.

Vytvářejte odbornou diskuzi ke kariérovému poradenství – finanční podpora pro aktivní prezentující na IAEVG v Bratislavě

Centrum Euroguidance nabízí možnost uhrazení poplatku konference, cestovného a ubytování po dobu konference poradcům a dalším zájemcům z ČR, kteří přihlásí svůj příspěvek.

Primárně jde o podporu pro poradce ze škol, úřadů práce, i dalších organizací, které mají omezené finanční zdroje.

Přihlašování, kterým dáte vědět zájem o uhrazení nákladů najdete zde: https://www.dzs.cz/cz/euroguidance/vyzva-k-prihlasovani-prispevku-na-iaevg-konferenci/

Místa s úhradou nákladů jsou limitovaná.

Paralelně je třeba se registrovat jako účastníci i přímo na slovenské verzi webu konference, najdete tam více informací k příspěvkům, formátu a možnostech prezentace a odkaz na registraci –  zde. 

 

Sdílení zkušeností – Kariérové poradenství ve škole jako týmová práce

S celoškolským přístupem ke kariérovému poradenství, tak jak je realizován v Srbsku, se mohou seznámit účastníci semináře, který spolupořádají české a srbské centrum Euroguidance v Bělehradě, 15. – 16. 4. 2019.

Cílem setkání je dále:

  • výměna zkušeností mezi účastníky z obou zemí,
  • sdílení metod kariérového poradenství ve škole,
  • plánování mezinárodní spolupráce.

Přihlašování na akci je otevřeno do 26. 3. 2019, náklady spojené s cestou jsou hrazeny Centrem Euroguidance.  Více informací najdete na webu www.euroguidance.cz.

Pozvánka na seminář – Guidance for Lifelong Learning Mobility – Standards, Methods and Outcomes

Zúčastněte se kontaktního semináře v rámci programu ERASMUS+ na téma Guidance for Lifelong Learning Mobility – Standards, Methods and Outcomes, který proběhne v termínu 9.–15. května 2019, v Bergenu v Norsku. Účastníci kontaktního semináře mohou získat od Domu zahraniční spolupráce finanční podporu ve výši 95 % nákladů. 5 % nákladů je povinné spolufinancovat účastníkem semináře.

Přihlašování je otevřeno do 12. 3. 2019. Podrobné informace o možnosti přihlašování najdete zde: https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/

 

Pozvánka – Diagnostické metody v kariérovém poradenství

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje zve odbornou veřejnost na první ze série diskuzních setkání, které se uskuteční na téma Diagnostické metody v kariérovém poradenství dne 28. 3. 2019 od 13:00 ve Zlíně v budově č. 22 (naproti Krajskému úřadu), místnost 224.

Diskuze se zúčastní:

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná předchozí registrace na e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz nebo telefon: 577 043 747, 731 555 052 nejpozději do 25. 3. 2019.